03. 02. 2022
(130/179)

Projekt Misia 1000 získal podporu z Nórskych grantov!

Projekt Misia 1000 je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. V projekte budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po prepustení, a posilňujeme vzájomné vzťahy medzi komunitami.

Intervencie, v domácom prostredí a v nemocnici, vykonávajú babice – asistentky zdravia. Samotné babice pochádzajú z komunity, v ktorej pôsobia, šíria povedomie medzi tehotnými ženami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou starostlivosťou a starostlivosťou o novorodencov a batoľatá.

Vďaka podpore z Nórskych grantov a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu bude v okolí Spišskej Novej Vsi pôsobiť desať odborne pripravených babíc. Budú realizovať aktivity pre dievčatá, tehotné ženy a matky s deťmi priamo v teréne, v blízkosti bydliska klientiek. Významná časť činností je spojená s aktivitami v nemocnici. Babice budú spolupracovať s nemocničným personálom na detskom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Babice zabezpečia mediáciu medzi zdravotnými pracovníkmi a klientmi z MRK, a zamerajú sa predovšetkým na vzdelávacie aktivity pre novoprijaté ženy a aktivity pre deti.

Projekt, ktorý realizuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), je postavený na realizácii mediácie zdravia v prostredí sociálne znevýhodnených komunít. Partnermi projektu sú Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Femina Spiš.o.z a norska mimovládna organizácia Norsensus Mediaforum

Video o práci babíc TU.

Projekt Misia 1000 získal grant z Nórska v sume 199 000€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 997€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.