Back to projects

O PROJEKTE

Projekt MISIA 1000 je realizáciou zdravotnej mediácie v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, ktorý sa zameriava na kľúčových 1000 dní od počatia dieťata. Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené dobrovoľníčky- babice. Babice, samé pochádzajú z komunity, šíria osvetu medzi tehuľkami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

Vytvárame kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy, počas pobytu v pôrodnici a po prepustení domov:

 

  • Príprava a podpora budúcich mamičiek, zvyšovanie ich informovanosti a kompetencií, podnietenie ich záujmu, pozitívne ovplyvňuje ich situáciu a v konečnom dôsledku zdravie bábätka. Prínosy poskytovania poradenstva matkám a tehotným ženám, skupinové vzdelávanie pre rodičov a včasé intervencie prevyšujú vstupné náklady. Prípady nemilých skúseností v pôrodniciach na strane mamičiek i personálu sú mnohokrát dôsledkom vzájomného nedorozumenia spôsobeného jazykovou bariérou, či sociálnymi a spoločenskými odlišnosťami. Priama angažovanosť žien z komunít a zdravotníckeho personálu však vytvára priestor pre individuálny prístup a prekonávanie bariér.

 

  • Aktivity sme začali realizovať v septembri 2019. Projekt sme začali postupne realizovať v piatoch lokalitách v okolí nemocnice v Spišskej Novej Vsi: Vilčurňa, Smižany, Rudňany, Markušovce a Hrabušice. Aktivity realizujú babice s dievčatami, tehotnými ženami a matkami v domácom a nemocničnom prostredí v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, kde babice pôsobia na gynekologicko – pôrodníckom a pediatrickom oddelení. V rámci svojich aktivít spolupracujú babice s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, obcami, komunitnými centrami a sociálnymi pracovníkmi.

 

  • Projekt Misia 1000 nadväzuje na takmer dve dekády nášho úspešného rozvoja zdravotnej mediácie v marginalizovaných komunitách v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie a práce v teréne, ktoré vyústili do realizácie Národného projektu Zdravé komunity. Staviame na našom úspešnom modeli zvyšovania úrovne zdravia prostredníctvom asistentov osvety zdravia, ktorí pochádzajú priamo z komunity. Znalosť terénu a lokality, podpora mentorky a spolupráca s lekármi a sestrami, ponúka relevantný pohľad na riešenie individuálnych výziev klientiek.

 

Babice – vytvárajú mosty:

 

  • V projekte pôsobia ženy – babice, ktoré samy pochádzajú z vybranej lokality. Sú motivované pomôcť svojej komunite „zvnútra“. Pochádzajú z rovnakého prostredia ako klientky, rozumejú kultúrnym a spoločenským pomerom, poznajú rodinné väzby a v neposlednom rade možnosti a obmedzenia v lokalite. Vďaka špecializovanému vzdelávaniu sú babice schopné, v prostredí v ktorom pôsobia, sprostredkovať nevyhnutné informácie pre zdravie a starostlivosť tehotnej ženy, zdravie a starostlivosti o novorodenca a dieťa do 3 rokov. Klientkám poskytujú informácie o možných zdravotných problémoch, o primeranej starostlivosti o seba v tehotenstve, o starostlivosti o novorodenca a deti s ohľadom na reálne možnosti klientky. Vďaka intenzívnej terénnej práci babíc dokážeme identifikovať rodiny v núdzi a venovať im zvýšené úsilie a prostriedky.

 

  • Babice pôsobia ako dobrovoľníčky, zlepšujú svoje osobné kompetencie, zlepšujú vzdelanie a zvyšujú zdravotnú gramotnosť i prípravu na trh práce. Sú nositeľom i nástrojom zmeny. Vytvárajú mosty a priestor pre dialóg, ktorým je možné meniť pohľad i postoj obyvateľov komunity aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom realizácie osvetových aktivít, výchovy k zdraviu a osobným príkladom majú možnosť a priestor meniť pohľad komunity a jednotlivcov na vnímanie zdravia.

 

Dostupnosť a kvalitná starostlivosti počas gravidity a v ranom detstve sú pre budúci život detí určujúce: 

 

  • Zameranie zdravotnej mediácie na túto špecifickú cieľovú skupinu je výnimočné a poskytuje efektívny spôsob ako pomôcť ťažko prístupným komunitám zvnútra. Využitie zdravotnej starostlivosti v marginalizovaných komunitách je výrazne podpriemerné oproti majoritnej populácii a dostupnosť zdravotníckych zariadení (zvlášť gynekologických ambulancií) je problémová. Výzvy spojené s vplyvom generačnej chudoby, spoločenskej a geografickej segregácie si pýtajú svoju daň. Investície do ľudí v ranom veku  však majú vyššiu návratnosť ako investície uskutočnené v neskorších fázach života.

 

Ďakujeme partnerom:

 

  • Projekt Misia 1000 bol pripravený a je realizovaný v rámci programu Together for Better Health (Spoločne za lepšie zdravie), vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline Services Unlimited. Ďakujeme za spoluprácu a podporu pri stabilizácii a rozvoji projektu Nadácii Penta a Nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi.

 

FB @misia1000

FOTOGALÉRIA