Back to projects

O PROJEKTE

Projekt Misia 1000: BABICA nadväzuje na roky nášho úspešného rozvoja zdravotnej mediácie v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie a práce v teréne, ktoré vyústili do realizácie Národného projektu Zdravé komunity. V prostredí marginalizovaných rómskych komunít je nedostupná správna predpôrodná príprava, matky získavajú informácie len v rámci komunity, resp. svojej rodiny. Možnosti na rozvoj rodičovských kompetencií, správny vývoj dieťaťa a správnych stimulov, je veľmi obmedzený. Vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti a overenú prax je prirodzeným pokračovaním nášho úsilia zameranie sa na ranný rozvoj dieťaťa.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

Cieľom projektu je pôsobiť v prostredí sociálne vylúčených komunít prostredníctvom asistentiek osvety zdravia so špeciálnou prípravou zameranou na tehotné ženy a deti do 3 rokov, tzv. babice, ktoré budú mostom pre sprostredkovanie správnych informácií o zdraví a zdravom rannom vývoji dieťaťa.

Babice sú ženy, samy pochádzajúce z vybranej lokality, ktoré sú motivované pomôcť „zvnútra“ svojej lokalite. Pochádzajú z rovnakého prostredia ako klientky, rozumejú kultúrnym a spoločenským pomerom, poznajú rodinné väzby a prepojenia klientov. Vďaka špecializovanému vzdelávaniu budú babice schopné sprostredkovať nevyhnutné informácie pre zdravie a starostlivosť tehotnej ženy, zdravie a starostlivosti o novorodenca a dieťa do 3 rokov v prostredí segregovaných rómskych komunít. Prostredníctvom realizácie osvetových aktivít, výchovy k zdraviu a osobným príkladom majú možnosť a priestor meniť pohľad komunity a jednotlivcov na vnímanie zdravia.

Cieľ:

  • znížiť bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti vrátane zvýšenia dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti a informovanosti svojich klientov (špecificky tehotné ženy, matky s deťmi do 3 rokov) v oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie;
  • zvýšiť zdravotnú gramotnosť vrátane zvýšenia miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov lokality;
  • zlepšiť so zdravím súvisiace správanie (predovšetkým zníženie rizikovosti životného štýlu).

Našou snahou je viesť klientov, obyvateľov segregovaných komunít, k svojpomoci a vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie a za zdravie a budúcnosť svojich detí.

 

Hlavné aktivity:

  • vzdelávanie vybraných žien pochádzajúcich priamo z dotknutých lokalít;
  • práca babíc v teréne: pozývanie tehotných žien a matiek s deťmi na preventívne lekárske prehliadky, povinné očkovania, a do novorodeneckej poradne. V prípade potreby spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, individuálna pomoc tehotným klientkám a ženám po pôrode, vykonávanie dohľadu nad starostlivosťou o novorodenca.

Špecializácia asistenta osvety zdravia prinesie navyše vzdelanie ohľadne správnej predpôrodnej prípravy, laktačné poradenstvo ale i aktivity pre matky s deťmi na rozvoj zručností dieťaťa v rannom veku (stimuly pre rozvoj dieťaťa), či rozvoj rodičovských zručností.

Spoločne dokázali babice v období od 1. októbra 2019 do 30. mája 2020 poskytnúť rôzne formy zdravotnej intervencie pre 3010 klientov.

FOTOGALÉRIA