Back to projects
2020, 2021 / Komunikácia, Vzdelávanie

Sasto Phuripen – Zdravé starnutie

O PROJEKTE

V rámci projektu „Sasto Phuripen“ alebo „Zdravé starnutie“ vykonávajú školení dobrovoľníci aktivity na podporu a pomoc seniorom z marginalizovaných komunít. Aktuálne jedenásť dobrovoľníkov pomáha na východnom Slovensku 96 seniorom.

V rámci našich aktivít angažujeme a vzdelávame jednotlivcov – laikov, priamo z komunít v ktorých pôsobia, ktorí svoj voľný čas venujú seniorom starším ako 75 rokov. Dobrovoľníci pomáhajú vytvárať klientom lepšie životné podmienky, prepájať ich s poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti, organizujú spoločenské posedenia, či im robia spoločnosť pri káve a na prechádzkach.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

Nadácia EVZ je nemecká organizácia, ktorá sa snaží podporovať ľudské práva a porozumenie medzi národmi a je prejavom pretrvávajúcej politickej a morálnej zodpovednosti štátu, súkromného sektora a spoločnosti ako celku za nacistickú nespravodlivosť a voči obetiam. EVZ vytvorila finančný program „Latscho Diwes“, ktorý sa začal v roku 2016, s cieľom priamo pomôcť Rómom, ktorí utrpeli v rámci národného socializmu.

V spolupráci s organizáciou EVZ, ACEC spustil projekt „Sasto Phuripen“ alebo „Zdravé starnutie“, ktorého cieľom je podpora seniorov z rómskych komunít, najmä tých, ktorí zažili a prežili druhú svetovú vojnu a ktorých perzekuovali obe totality 20. storočia – fašistická aj komunistická (t.j. narodených pred rokom 1945).

Títo seniori často žijú v chudobe a v sociálnom odlúčení. Projekt má dva hlavné ciele. Jedným z cieľov je poskytnutie nevyhnutných služieb zdravotnej mediácie a sprostredkovanie potrebnej lekárskej, právnej a sociálnej podpory. Druhým cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o osudoch týchto ľudí, na ktorých sa zabudlo a zároveň upriamiť pozornosť na tému dôstojného života seniorov.

Prvý okruh cieľov bude realizovaný za pomoci Rómskych mediátorov, ktorí budú pôsobiť v miestnej oblasti a nadväzovať kontakt s klientmi. Taktiež budú oslovené obce, mimovládne organizácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sociálni pracovníci a pomocné profesie, za účelom zefektívnenia identifikácie a oslovenia jednotlivých klientov a skvalitnenia poskytnutej pomoci a služieb.

 

Výsledky projektu by mali odzrkadľovať dve skupiny hlavných cieľov načrtnutých vyššie. Výsledky môžeme zhrnúť do šiestich bodov:

  • Identifikovať klientov žijúcich v regióne, zmapovať ich životné podmienky a poskytnúť im pomoc na mieru.
  • Posilniť klientov a vybudovať medzi nimi nové sociálne spojenia.

 

Dôstojné starnutie sa premieta do duševného zdravia a aktívnych sociálnych sietí. Naším cieľom je organizovanie stretnutí a voľnočasových aktivít. Umožnite klientom zdieľať svoje životné spomienky s verejnosťou.

  • Posilniť členov marginalizovaných rómskych komunít.

 

Poskytovaním školení pre HM veríme, že budú pokračovať v humanitárnej pomoci aj po ukončení projektu. Očakávané dlhodobé vplyvy sú zmena v živote účastníkov (klientov, HM), vedomosti a zručnosti, ktoré získali, a pri pripomínaní histórie v komunite.

  • Zdieľať know-how a výsledky projektu.

 

Počítame s možnosťou nadviazať na výsledky tohto pilotného projektu a ďalej pokračovať v realizácií projektových aktivít. Výsledky sa použijú na poskytovanie konzultácií terénnym pracovníkom a iným pomáhajúcim profesiám a zainteresovaným stranám, ktoré pracujú s MRK.

  • Realizovať advokačné činnosti a vydávať odporúčania k existujúcim politikám.

 

Naším cieľom je zvýšiť informovanosť o skupine príjemcov a ich súčasnej situácii, čo podporí účinné vykonávanie dostupných sociálnych a zdravotných stratégií.

  • Zvýšiť informovanosť medzi zástupcami obcí, všeobecnými lekármi a inými profesiami.

 

Veríme, že povedomie klientov povedie k väčšej pozornosti starších ľudí, k budovaniu rešpektu a zabezpečeniu ich dôstojnosti v každodennom živote. Široká verejnosť by mala príležitosť objaviť skrytú pamäť nášho národa.

FOTOGALÉRIA