31. 05. 2017
(48/176)

Zdravé komunity: Adresná pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú

Tlačová správa

Bratislava, 31.5.2017

Zdravé komunity: Adresná pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú

Rozvoj zdravotnej mediácie na Slovensku

Šírenie zdravotnej osvety asistentami osvety zdravia prispieva k zlepšovaniu zdravia jednotlivcov, komunity a ochraňuje verejné zdravie. „Projekt Zdravé komunity je mimoriadne úspešným príkladom aktivizácie a zamestnávania ľudí priamo z cieľových komunít a má výrazné integračné a prierezové kvality,“ konštatoval Ábel Ravasz, splnomocnenej vlády SR pre rómske komunity.

V roku 2003 začala realizovať Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) projekt Zdravé komunity, ktorého cieľom bolo zlepšiť katastrofálne hygienické a životné podmienky ľudí žijúcich prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách. V projekte, ktorý začal v 11 lokalitách, po desiatich rokov pôsobilo viac ako 95 asistentov osvety zdravia.

Spoluprácou mimovládneho, štátneho a súkromného sektora vznikla v roku 2013, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), s cieľom stabilizovať projekt Zdravé komunity na celoslovenskej úrovni. PPZZS pokračovala v realizácii projektu Zdravé komunity a počet asistentov osvety zdravia sa zvýšil na 144. „V súčasnosti má Platforma 15 členov a partnerov, medzi inými, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Nadácia otvorenej spoločnosti, ACEC, Rómsky inštitút, MPSVaR, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Je našim spoločným cieľom i naďalej aktívne spolupracovať so všetkými aktérmi na stabilizácii a rozvoji zdravotnej mediácie na Slovensku,“ deklaroval prezident prezídia PPZZS Michal Vašečka.

V roku 2014 spojila Platforma (PPZZS) sily s Ministerstvom zdravotníctva SR a založili neziskovú organizáciu Zdravé komunity. Cieľom bola realizácia celoslovenského projektu Zdravé komunity, počas ktorého narástol počet asistentov na 257. „Organizácia vznikla za účelom spoločnej realizácie projektu Zdravé komunity s využitím skúseností oboch subjektov. Projekt bol v období 1.10.2014 – 31.12.2015 financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov a v roku 2016 zo štátneho rozpočtu. K 1. januáru 2017 projekt prebrala príspevková organizácia MZ SR Zdravé regióny, do ktorej plynulo prešli zamestanci Zdravých komunít n.o.,“ vysvetľuje situáciu bývalý riaditeľ Zdravých komunít a súčasný zamestnanec Zdravých regiónov Michal Kubo. Dodal, že: „po zúčtovaní so štátnym rozpočtom za rok 2016 a vzhľadom na aktuálnu situáciu bol dňa 20.4.2017 zahájený proces likvidácie organizácie. Dňa 19.4.2017 sme vrátili do štátneho rozpočtu 109 961, 56 eur.“

Projekt Zdravé komunity pokračuje od svojho vzniku bez prerušenia. V súčasnosti ho realizuje štátna príspevková organizácia Zdravé regióny. Štát prebral na seba zodpovednosť za aktivity projektu, ktoré dlhodobo rozvíjal tretí sektor. „Pokračujeme v realizácii projektu, staviame na dlhoročných skúsenostiach a na základe doterajšej dobrej praxe rozvíjame formát zdravotnej mediácie prostredníctvom financií z Európskych fondov,“ vysvetľuje riaditeľka Zdravých regiónov Tatiana Hrustič.

V teréne v súčasnosti v národnom projekte pôsobí 204 asistentov, zamestancov organizácie Zdravé regióny.V súčasnosti projekt Zdravé komunity predstavuje najrozvinutejšiu mediačnú aktivitu v strednej Európe. Sme hrdí na to, že projekt vybudovaný priamo ľuďmi „z terénu“ sa po 13 rokoch tvrdej práce dostal na národnú úroveň a naďalej sa rozvíja a rastie,“ popisuje  súčasný stav Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. V roku 2016 bol projekt Zdravé komunity v Hodnotiacej správe národných stratégií na integráciu Rómov vyzdvihnutý Európskou komisiou ako efektívny program v oblasti zdravia.