29. 04. 2016
(35/174)

Pracovníci Zdravých komunít už vedia, kam by nahlásili prípady obchodovania s ľuďmi

V dňoch 24. – 26. 4 2016 prebiehali vo Zvolene, Vranove nad Topľou, Sveržove, Svinnej a Veľkej Lomnici školenia a tréningy, ktoré boli súčasťou projektu “Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách”.

Tréning vo Vranove nad Topľov

Projekt realizuje Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) v spolupráci s neziskovou organizáciou Zdravé komunity a s podporou Programu Demokracia a ľudské práva. Projekt je realizovaný najmä prostredníctvom asistentov a koordinátorov zdravia, ktorí sú v dennom kontakte s obyvateľmi segregovaných komunít žijúcich v nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácii. Práve tieto faktory môžu mať výrazný vplyv na zvýšenú možnosť sa stretnúť s obeťou obchodovania s ľuďmi, či sa stať potencionálnou obeťou.

Školenia boli organizované s cieľom poskytnúť asistentom a koordinátorom základné informácie ohľadne obchodovania s ľuďmi, na základe ktorých dokážu v prípade potreby problém identifikovať a vyvinúť nevyhnutné aktivity smerujúce k eliminácii nežiadúcich následkov. Na školeniach sa dozvedeli ako predchádzať rôznym situáciám, v ktorých by sa mohli stať obeťou, akým spôsobom overovať pracovné ponuky v zahraničí, či praktické informácie pri cestovaní za prácou. Súčasťou školení bolo aj informovanie o bezplatnej národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, kam môžu zatelefonovať v prípade, že budú mať podozrenie, alebo sa sami stali obeťou takéhoto obchodu.

Všetci pozorne počúvajú

Na školení v obci Svinia sa zúčastnil aj starosta Miroslav Nawrat, ktorý informoval o plánoch na vybudovanie mestskej škôlky pre 100 detí a podporil aktivity, ktoré posilnia povedomie o rizikách a prevencii obchodu s ľuďmi.  Veľká časť asistentov a koordinátorov sa po skončení školení dobrovoľne prihlásila do databázy ľudí, ktorí sa chcú stať súčasťou siete na monitorovanie obchodu s ľuďmi v budúcich aktivitách PPZZS. Spolupráca na vytvorení prostredia a sietí spolupracovníkov, prispeje k dôkladnému zmapovaniu situácie v marginalizovaných komunitách a napomôže riešeniu a eliminácii tohto vážneho problému narušenia ľudských práv.

„Projekt Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách bol podporený sumou 4.986,-EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Budovanie kapacít na monitorovanie obchodu s ľuďmi v marginalizovaných komunitách je posilnenie zraniteľných skupín“

Fotogaléria: