30. 01. 2019
(70/176)

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácií národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu „Budovanie kapacít rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných stratégií integrácie Rómov“.

Správu vypracovalo konzorcium siedmich rómskych a prorómskych mimovládnych organizácií: Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rómske advokačné a výskumné stredisko (RAVS), Roma Media (ROMED), Komunitné centrum menšín, Človek v ohrození a Rómska platforma.

Cieľom správy je priniesť kritický no vyvážený a predovšetkým na dôkazoch postavený monitoring vládnych politík zameraných na riešenie nerovností, diskriminácie a anticiganizmu, ktorému Rómovia čelia v oblasti zamestnávania, bývania, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

Správa vyzdvihuje prijímanie systémových legislatívnych opatrení, ktoré majú potenciál uľahčiť začleňovanie znevýhodnených Rómov, vrátane novej úpravy bankrotov, novej legislatívy zjednodušujúcej vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami, alebo zavedenia bezplatných obedov pre deti v poslednom roku dochádzky do predškolských zariadení ako aj počas celej dochádzky na základnú školu. Medzi pozitívne signály takisto zaraďujeme aj snahy o udržanie a zintenzívnenie pozitívnej opatrení akými sú napríklad domovníci, občianske hliadky, školskí asistenti či zdravotní asistenti. Avšak inštitucionalizácia týchto prevažne pomocných profesií prostredníctvom legislatívy a/alebo štátneho rozpočtu naďalej ostáva nezodpovedanou výzvou.

V neposlednom rade si samotné nastavenie politík, ich monitoringu, zberu údajov a ich vyhodnocovania vyžaduje intersekčný prístup, ktorý by bral do úvahy zraniteľné postavenie rómskych žien a detí. Poznámka: Originál správy bol pripravený v anglickom jazyku a následne preložený do slovenského jazyka.

Celú správu v slovenskom jazyku si prečítajte tu: Roma Civil Monitor II.