23. 05. 2013
(8/178)

Konferencia High level event k problematike integrácie Rómov

Európska komisia v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizovala dňa 22. – 23. 5. 2013 v Košiciach High Level Event – Pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku. Prvý deň bol venovaný monitoringu situácie v teréne, druhý deň samotnej konferencii.

Hlavným cieľom podujatia bolo zhodnotiť pokrok vo využívaní štrukturálnych fondov EÚ, odovzdať si skúsenosti, ktoré sa osvedčili, ale aj návrhy zlepšení, ktoré treba uplatniť v oblastiach začleňovania rómskych komunít v rámci nového programového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ pre roky 2014 – 2020.

Konferenciu otvorili úvodným príhovorom zástupcovia ministerstva vnútra, Európskej komisie a Peter Pollák – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Program pokračoval plenárnym zasadnutím zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, OSI Budapešť a UNDP o pokroku implementácie Lokálnej stratégie komplexného prístupu, zhodnotení komplexného prístupu na Slovensku  a Európskom sociálnom fonde vo vzťahu k Rómom.

V popoludňajších hodinách prebiehali paralelné panelové diskusie na tému bývania a zdravia, vzdelávania, zamestnanosti a posilnenie spolupráce a administratívnych kapacitách.

Prezidentka Asociácie pre kultúru vzdelávanie a komunikáciu Ľubomíra Slušná-Franz sa aktívne zúčastnila pracovnej skupiny zameranej na základnú infraštruktúru, bývanie a zdravie, kde referovala o projekte Zdravé komunity, o vzdelávaní a práci zdravotných asistentov v teréne, ako aj o financovaní tohto projektu v minulosti a v súčasnosti. Na záver spomenula celoslovenský program Zdravé komunity, ktorý realizuje Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. ACEC je zakladajúcim členom tejto platformy a združuje vládne aj mimovládne inštitúcie, ktorých agendou je zlepšenie zdravia Rómov vo vylúčených lokalitách. Prezentácia mala pozitívny ohlas medzi účastníkmi konferencie ako aj zástupcami Európskej komisie a podnietila zaujímavú diskusiu o možnostiach a príkladoch dobrej praxe.