08. 03. 2016
(32/178)

GSK už štvrtý rok podporuje asistentov zdravia na Luníku IX

Projekt Spoločne za lepšie zdravie na Luníku 9 je nadstavbou k dlhoročnému medzinárodnému projektu Together for Better Health, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie zdravia, zvýšenie úrovne vzdelania a podpora zamestnanosti obyvateľov rómskych komunít.

Budovy v Luníku

Rozvíjať ľudský kapitál, zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, predchádzať vzniku epidémií a zachytiť ich výskyt je podľa domácich aj medzinárodných skúseností možné len s pomocou dlhodobého a systematického programu podpory zdravia, ktorý je založený na práci asistenta osvety zdravia priamo v teréne.

Projekt Spoločne za lepšie zdravie na Luníku 9 relizuje Asociácia pre kultúru a vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) s finančnou podporou GSK Slovensko už od októbra 2012.  Aktuálne v lokalite Lunik 9 pracuje 6 asistentov zdravotnej osvety, ktorí najrizikovejším skupinám obyvateľov sprístupňujú zdravotnú osvetu, výchovu, poradenstvo a služby siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva.

Na ľudské zdroje v teréne sa kladie veľký dôraz od začiatku projektu. Ich cielené budovanie, vzdelávanie, osobnostný a profesionálny rozvoj sú jedným zo špecifických cieľov projektu. Náročný terén – prostredie, v ktorom pracujú, si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie a neustále posilňovanie motivácie. Vzdelávacie aktivity zahŕňajú odborné vzdelávanie pre asistentov a koordinátorov, prednášky s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, organizovanie podujatí zameraných na zdravotnú osvetu a hygienu priamo v lokalite.

Asistent osvety zdravia pri meraní tlaku

Najrozsiahlejšou aktivitou projektu je vykonávanie práce asistenta osvety zdravia. Priamo v teréne je realizovaných až 98% projektových aktivít. Počas uplynulých 3 rokov asistenti vybudovali sieť klientov a spolupracujúcich lekárov, či pomáhajúcich profesií.

Hlavnou činnosťou asistentov je pozývanie matiek s deťmi na preventívne lekárske prehliadky, povinné očkovania a do novorodeneckej poradne. Venujú sa tehotným klientkám, ženám po pôrode, vykonávajú dohľad nad starostlivosťou o novorodenca, a pokiaľ je to nutné, aj na správnu prípravu náhrady stravy. Asistenti sa venujú sa aj klientom, ktorí trpia chronickými ochoreniami, merajú krvný tlak, vykonávajú osvetu o pravidelnom užívaní liekov, zdravotnú osvetu o nutnosti dodržiavania pitného režimu, dohliadajú na dodržiavanie kontrolných vyšetrení u lekárov a pravidelného užívania predpísaných liekov.

Asistenti pripravení pomáhať

V roku 2015 bolo na Luníku IX zrealizovaných viac ako 26 000 registrovaných intervencií, z toho najmä pozývanie na preventívne prehliadky, ošetrenie poranení a zdravotná osveta. Asistenti osvety zdravia riešia stále závažnejšie a náročnejšie prípady vyžadujúce väčšiu odbornosť a časové investície. Asistenti zúročujú pravidelné vzdelávanie v praxi a sú schopní mnohé problémy riešiť z vlastnej iniciatívy a potrebné informácie si dopĺňať samoštúdiom. Vedia na koho a aké inštitúcie sa môžu obrátiť pri riešení najrôznejších situácií.

Projekt Zdravé komunity, a jeho preukázateľné výsledky, presvedčili na spoluprácu aj ďalších partnerov. V súčasnosti asistenti spolupracujú so spádovými obvodnými lekármi, pediatrami, lekármi špecialistami, nemocnicami, školami, so zástupcami samosprávy, s pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravia, zástupcami ďalších inštitúcií a mimovládnych organizácií, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými pracovníkmi.

Fotogaléria: