10. 06. 2022
(139/176)

Nové aktivity ACEC: Asistenčné služby zamestnania (ASZ)

Asociácia spúšťa nové aktivity týkajúce sa zlepšovania prístupu neaktívnych osôb k zamestnaniu prostredníctvom realizácie projektu Asistenčné služby zamestnania.

Cieľom plánovaných aktivít je poskytnutie podpory a odborného poradenstva v prostredí sociálne znevýhodnených komunít a práca so znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce a ekonomicky neaktívnymi osobami.

Hlavnými aktivitami sú identifikácia klientov a ich špecifických potrieb, monitorovanie ich situácie a poskytnutie adresného poradenstva, podpory a prípravy týkajúcej sa uplatnenia na trhu práce.

„Našim cieľom je budovanie kapacít v oblasti zamestnania. Na základe našich dvoch dekád skúseností z práce v teréne, si kladieme za cieľ motivovať našich budúcich klientov a podporovať ich v osobnom rozvoji s cieľom uplatniť sa na trhu práce,“ uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC a garantka projektu. „V neposlednom rade sa tešíme na spoluprácu so zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, ktorí zohrávajú pri uplatňovaní sa klientov na trhu práce kľúčovú úlohu,“ dodala.

Aktivity cielia neaktívne osoby, t.j. fyzické osoby, ktoré nie sú uchádzačmi o zamestnanie, nie sú zamestnancami, nevykonávajú alebo neprevádzkujú samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravujú na povolanie. Prevažne ide o znevýhodnených uchádzačov z marginalizovaných rómskych komunít, avšak na aktivitách sa budú môcť zúčastniť všetky neaktívne osoby, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.

Aktivity budeme realizovať v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk