WASCO – práčovňa, ktorá pomáha

Združenie mladých Rómov (ďalej len ZMR), mimovládna organizácia pracujúca so znevýhodnenými osobami, najmä Rómami, bola založená v roku 1999.

Na dosiahnutie svojich cieľov založilo ZMR multifunkčné centrum Horehronie vo Valaskej. Poskytuje služby nielen deťom, ale aj ich rodičom. Vykonáva rôzne činnosti na podporu znevýhodnených ľudí pri presadzovaní ich záujmov, snáh a ochoty podniknúť kroky na zlepšenie ich situácie.

Poskytovaním podpory, pomoci a vzdelávania pomáha svojim klientom rozvíjať zručnosti, pracovné návyky a zdravé sebavedomie a zároveň ich učí prevziať zodpovednosť za svoj život. Poskytuje im rôzne formy vzdelávania a odbornej prípravy, čím ich vyzýva, aby si budovali lepší život. Realizáciou projektov im tiež poskytuje trvalé pracovné príležitosti, odbornú prípravu, voľnočasové aktivity a inštitucionálnu podporu.

Projekt poskytuje pracovné príležitosti rôznym znevýhodneným skupinám dlhodobo nezamestnaných, slobodným matkám s deťmi, zdravotne znevýhodneným, Rómom z marginalizovaných komunít, mladým ľuďom, ale aj ľuďom vo veku nad 50 rokov. Projekt ponúka aj zamestnanie ľuďom, ktorí boli nezamestnaní po dobu 15-20 rokov. Pracovné skúsenosti im pomáhajú získať sebavedomie, zručnosti, návyky, ktoré ešte nemali alebo stratili už dávno.

Komunitné centrum funguje na 3 úrovniach:

* Komunitné centrum ponúka cieľovej skupine profesionálne poradenské služby prostredníctvom sociálnej a komunitnej práce.

* Vzdelávanie zabezpečuje neformálne s dôrazom na zručnosti a kompetencie pre praktické pozície (asistenti učiteľa, zdravotnícki asistenti, terénni sociálni pracovníci, komunitní pracovníci).

* Zamestnanosť: ZMR je mimovládna organizácia, ktorá sama nemá kapacity a priestor na vytváranie pracovných miest. Z tohto dôvodu sa spojili tri mimovládne organizácie pôsobiace v regióne a založili družstvo Wasco.

 

Kvantitatívne výsledky:

  1. 30 zamestnaných ľudí
  2. pranie a žehlenie bielizne spracováva 20 ton bielizne za mesiac
  3. 30 000 kilometrov zákazníckych objednávok každý mesiac

Hospodárske výsledky vo forme zisku (100% zisku) sa používajú na zlepšenie kvality poskytovania služieb, odbornej prípravy zamestnancov, rastu zamestnanosti a technického / technologického dokončenia sociálneho podniku. V novembri 2018 požiadalo Wasco Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o udelenie štatútu sociálneho podniku. V súčasnosti je naša požiadavka vo fáze dokončovania posledných technických požiadaviek.

 

www.wasco.sk