Back to projects
2003 / Vzdelávanie

ZDRAVÉ KOMUNITY, Slovensko, 2003 – súčasnosť

Najrozsiahlejším a najdlhodobejším vzdelávacím projektom Asociácie je od roku 2003 projektZdravé komunity. Jeho hlavným cieľom je osveta obyvateľov rómskych osád v oblasti zdravia. Projekt vychádza z existujúcej situácie, z potrieb lokalít, ako aj vzdelanostnej a komunikačnej úrovne obyvateľov osád. Doteraz bolo do projektu zapojených 91 zdravotných asistentov a koordinátorov v teréne, 67 rómskych osád a ich samospráv, 102 všeobecných a detských lekárov a 26 základných škôl. Projekt má priamy dopad na populáciu cca 45 tisíc rómskych obyvateľov Slovenska. Projekt realizuje Asociácia v spolupráci so zdravotnou poisťovňou  UNION, farmaceutickou spoločnosťou Glaxo Smith Kline a pánom Petrom Hammerlom, ktorí projekt finančne podporujú.
2003 – súčasnosť, Slovensko
Skôr ako sme v roku 2003 spustili projekt Zdravé komunity, navštívili sme niekoľko desiatok osád a zmapovali celý terén. Stratégiu a metodiku sme si overili počas dvoch pilotných projektov, ktoré prebehli v období rokov 2002 až 2004. Až na základe toho sme vypracovali niekoľko vzdelávacích programov s ohľadom na potreby jednotlivých lokalít a ich obyvateľov.
Ako najvýraznejšia sa ukázala potreba podpory vzdelávania a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Jednoznačnými ukazovateľmi boli 100% nezamestnanosť; nízka úroveň vzdelania; negramotnosť a druhotná negramotnosť; slabá osobná i komunálna hygiena; infekčné, parazitárne, pohlavné ochorenia; mentálna retardácia; drogové závislosti či absencia sexuálnej výchovy. S tým súvisela aj katastrofálna životná úroveň, apatia a demotivácia. Preto sme sa rozhodli pripraviť a zrealizovať projekt, ktorý by bol zameraný na šírenie zdravotnej osvety, zlepšenie zdravotnej situácie, ako aj úrovne vzdelania.
Projekt Zdravé komunity od roku 2003 realizujeme v osadách na východnom Slovensku. Celkovo ich je 67. Postupne sa nám podarilo zabezpečiť miestami až 100% preočkovanosť, vytvoriť dlhodobú a kvalitnú spoluprácu s miestnymi detskými a všeobecnými lekármi. V roku 2008 napríklad vzrástol počet absolvovaných preventívnych zdravotných prehliadok nad 36%. Pre porovnanie, priemer u celoslovenskej populácie nedosahuje ročne ani 16%. V osadách sme zrealizovali aj očkovanie proti žltačke nad rámec povinného očkovania. Od septembra 2007 do marca 2008 vakcínu dostalo viac ako 3500 detí a 1500 dospelých. Každý rok tento počet rastie a vďaka zdravotným asistentom sa podarilo zvládnuť epidémiu žltačky v dvoch regiónoch.
Za projekt Zdravé komunity získala v roku 2008 zdravotná poisťovňa Union, a. s. najprestížnejšie ocenenie na Slovensku v rámci filantropie – „Cenu Filantropie“ v kategórii „Sociálna pomoc v núdzi/ zdravie“ udelený nadáciou Pontis.
Na základe dosiahnutých výsledkov prejavili o projekt Zdravé komunity záujem aj dve renomované európske a medzinárodné inštitúcie – Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia. Projekt sme predstavili na konferencii Európskej komisie v Bruseli – ,,Komunikácia zdravia”(Communicating Health) v komunitách vyčlenených zo spoločnosti a ,,Ako osloviť každého” (How to reach everyone). Prípadová štúdia projektu Zdravé komunity bola publikovaná v Zborníku Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2008.
Projekt Zdravé komunity a jeho preukázateľné výsledky presvedčili na spoluprácu aj ďalších partnerov, a síce: Operačné stredisko rýchlej zdravotnej služby, Katedra verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity, Katedra Human Biology a Women´s Studies Univerzity of Wisconsin a Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Všetkým spolupracujúcim organizáciám aj jednotlivcom patrí za podporu tohto projektu veľká vďaka.
Fotogaléria: