Back to projects
2012 / Vzdelávanie

Zdravé komunity – advokácia

V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje komplexný systém monitorovania zdravotného stavu znevýhodnených skupín obyvateľstva, ani  právna úprava, ktorá by podporovala realizáciu aktivít a verejných politík, ktoré riešia otázku zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád.

Niekoľko nezávislých výskumov jednoznačne potvrdzuje, že populácia žijúca v prostredí segregovaných rómskych osád má svoje špecifiká a značne sa odlišuje od majoritnej populácie aj v problematike zdravia. Obyvatelia týchto lokalít majú preukázateľne horší prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav a tiež všeobecne nízke zdravotné povedomie.

Projekt Zdravé komunity – Advokácia je nadstavbou k dlhodobému projektu Zdravé komunity a realizuje sa v 3 spádových lokalitách na východnom Slovensku. Zámerom projektu je nadviazať na už existujúce aktivity s praktickými výsledkami, ďalej ich rozvíjať a podporiť realizáciu a rozšírenie osvetových programov zameraných na zdravotnú výchovu preukázaním potrebnosti pozície zdravotného asistenta/ mediátora zdravia.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť zaradenie pozície asistenta osvety zdravia v prostredí rómskych komunít do katalógu pracovných činností a systematizovať program osvety zdravia v rómskych komunitách na celom území SR. Ďalej poukázať na možnosti využitia ľudských zdrojov priamo z prostredia segregovaných osád a na skutočnosť, že prostredníctvom vykonávania tejto pozície je možné zamestnať obyvateľov rómskych osád a realizovať zároveň aktivity prospešné pre komunitu. Pozíciu asistenta osvety zdravia je tiež možné zaradiť do štandardov komunitných centier,  ktoré sú plánované ako národný projekt realizovaný pre sociálne vylúčené spoločenstvá.

Projektové aktivity smerujeme k podpore a posilňovaniu pozície asistenta zdravotnej osvety ako štandardnej pracovnej pozície a k získavaniu ďalších partnerov, z prostredia mimovládnych organizácií a zodpovedných inštitúcií, ktorí budú tento cieľ aktívne podporovať a presadzovať.

Aktivity projektu sa realizujú ako:

1) Práca v teréne a zber informácií

2) Realizácia okrúhlych stolov

3) Tvorba odporúčaní – Deklarácia potrieb a overených postupov a  prezentácia výsledkov   s možnosťou využitia pre verejné politiky.

Na zber údajov využívame existujúce štruktúry projektu Zdravé komunity v teréne, vrátane asistentov, koordinátorov a všeobecných lekárov a pediatrov a na ich analýzu a následné vypracovanie odporúčaní a príkladov dobrej praxe sieť spolupracujúcich organizácií.

Zber údajov uskutočňuje v 3 spádových lokalitách 10 asistentov a jeho cieľom je podrobný prehľad a kvantifikácia činností zdravotných asistentov. Pre dosiahnutie cieľa sme iniciovali vytvorenie platformy združujúcej organizácie, ktoré sa stotožňujú s cieľom – zlepšiť zdravie obyvateľov osád a s ďalšími, s tým spojenými aktivitami. Pracovných stretnutí – deviatich okrúhlych stolov, sa zúčastnili zástupcovia nasledovných organizácií a inštitúcií: Asociácia terénnych zdravotných asistentov – ATZA, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), GlaxoSmithKline, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), Ministerstvo zdravotníctva, Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF), Spoločnosť komunitných centier, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Union zdravotná poisťovňa, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úrad verejného zdravotníctva a zástupcovia organizátora.

V súčasnosti zástupcovia Platformy spolu s Úradom verejného zdravotníctva pripravujú návrh na stabilizáciu Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín. ACEC so spolupracujúcimi odborníkmi realizuje analýzu zberu údajov z terénu, ako podklad pre  Deklarácia potrieb a overených postupov, materiál, ktorý  bude ako jeden z výstupov projektu prezentovaný na tlačovej konferencii.

Projekt Zdravé komunity – Advokácia realizujeme s finančnou podporou Roma Health Program Nadácie otvorenej spoločnosti v BudapeštiNadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave.