Back to projects
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 / Vzdelávanie

Rómovia pre spoločnosť

Projekt Rómovia pre spoločnosť sme začali realizovať v roku 2002. Cieľom projektu bolo vyvolať zmenu postoja Rómov – obyvateľov osád, prebudiť ich záujem riešiť svoju situáciu a do práce na riešení problému rómskej komunity aktívne zapojiť samosprávy a lokálne spoločenské prostredie.

Rómovia pre spoločnosť

V rámci projektu Rómovia pre spoločnosť sme sa zamerali na zvýšenie kvalifikačného potenciálu pri vstupe na trh práce u dlhodobo nezamestnaných Rómov v 11 vybraných osadách Prešovského regiónu. Vybrané lokality Prešovského kraja boli špecifické tým, že v nich doposiaľ neboli realizované žiadne aktivity a zo strany Rómov nebola iniciovaná žiadna komunikácia s úradmi a obcami. Týmto projektom sme im poskytli možnosť skvalitniť prostredie, v ktorom žili. Keďže vzdelanostná úroveň a pracovné návyky boli minimálne, tréningy, školenia a pravidelné stretnutia boli jedinou možnosťou zmeniť a posunúť hranice ich možností.

Tréningy sme pripravili a realizovali podľa kurzu ACEC akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky – Komunitný pracovník, rozvíjanie vedomostí a zručností v práci s rómskou komunitou. Uchádzačov o absolvovanie tréningov sme vybrali na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v Kežmarku. Počas prebiehajúcich tréningov mali účastníci pridelené konkrétne úlohy, ktoré samostatne riešili v komunite. Museli komunikovať s miestnou samosprávou, lekármi a obyvateľmi osád. Postupne si tak získavali dôveru a pozíciu človeka, ktorého môžu obyvatelia osloviť v prípade potreby riešenia akútnych problémov.

Našou snahou bolo, aby po absolvovaní tréningových programov mali účastníci možnosť pokračovať v práci s komunitou a v rozvíjaní nadobudnutých vedomostí a zručností. Preto sme absolventom kurzu ponúkli
možnosť zapojiť sa do pracovných činností v projektoch, ktoré realizujeme v teréne. Okrem prínosu pre komunitu išlo aj o ďalšie vzdelávanie absolventov v zdravotnej oblasti, o podporu ich osobnostného a profesijného rastu a zabezpečenie príjmu.

Fotogaléria: