Back to projects
2020 / Vzdelávanie

DOPAS – Dopravný asistent

O PROJEKTE

Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných komunít. Vysoká miera koncentrácie zákazníkov pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby si vyžaduje špecifický prístup nielen k cestujúcim, ale aj k zamestnancom. Jednoznačným cieľom iniciatívy je pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami ZSSK a cestujúcimi s aktívnou participáciou zúčastnených strán, čo prispeje k prevencii a boju proti radikalizácii a extrémizmu.

PREČÍTAŤ SI VIAC O PROJEKTE

V spolupráci so ZSSK sme vo februári 2020 spustili v regióne Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa projekt DOPAS. V rámci projektu dobrovoľníci (občianski aktivisti) realizujú osvetové a prevenčné aktivity, pričom logickou a neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít je aj činnosť vo vlakoch ZSSK.

Cieľom projektu je pôsobiť prostredníctvom lokálnych dobrovoľníkov v prostredí sociálne vylúčených komunít a realizácia občianskej intervencie na zvýšenie informovanosti o využívaní hromadnej prepravy, zlepšenie štandardného spoločenského správania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a zvýšenie bezpečnosti zamestancov a zákazníkov ŽSSK.

Špecifickým cieľom je priniesť model možného zamestnávania v súčasnosti nízko kvalifikovaných zamestnancov a ich príprava na zaradenie do zamestnania v rámci voľných pozícií ŽSSK.

Vlakoví asistenti, ktorí pochádzajú a žijú v prostredí sociálne vylúčených komunít budú mostom pre sprostredkovanie informácií. Pochádzajú z rovnakého prostredia ako klienti, rozumejú kultúrnym a spoločenským pomerom, poznajú rodinné väzby a prepojenia klientov. Vďaka špecializovanému vzdelávaniu budú schopní sprostredkovať nevyhnutné informácie v prostredí segregovaných rómskych komunít. Prostredníctvom realizácie osvetových aktivít, výchovy a osobným príkladom majú možnosť a priestor meniť pohľad a vnímanie zaužívaných noriem správania komunity a jednotlivcov.

Náplňou práce vlakových asistentov budú najmä spomínané osvetové aktivity, v rámci ktorých budú vo svojich komunitách šíriť naučené poznatky medzi členmi ich komunity formou osobných stretnutí, spoločnými sedeniami s dospelými, ale aj deťmi. Hlavnými témami budú najmä: využívanie hromadnej dopravy, bezpečnosť, verejný poriadok ako aj ochrana verejného zdravia; zvyšovanie úrovne správania zameraného na zdravie, a to formou podpory dodržiava hygienických zásad, či aktivít zameraných na znižovanie rizikovosti životného štýlu.

FOTOGALÉRIA