Tatiana Hrustič

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre sociálnej práce. V roku 2013 ukončila postgraduálne štúdium v skupinovej psychoterapii SUR 2010 akreditované Karlovou univerzitou v Prahe. Téme zdravie Rómov sa venuje od roku 2005 v rámci aktivít realizovaných Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Od roku 2007 pôsobila ako manažérka projektu Zdravé komunity zameraného na zlepšenie zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunitách. V rámci projektu, ktorý sa v tom čase realizoval v 68 lokalitách sa venovala vzdelávaniu a školeniam asistentov osvety zdravia, pripravila podklady pre akreditáciu kurzu Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách. Množstvo času strávila v teréne, kde poskytovala poradenstvo asistentom osvety zdravia a komunikovala s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít.

V roku 2012 spolupracovala na výskumnom projekte Roma childhood vaccination in Europe pre Romani CRISS (Roma Center for Social Intervention and Studies) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorého cieľom bolo získať aktuálne informácie o očkovaní Rómskej populácie a identifikovať determinanty nízkeho očkovania a poskytnúť návrhy pre tvorbu politík v oblasti verejného zdravia a programov očkovania v Európe. Od roku 2011 pôsobí ako Hlavný štátny radca na Ministrestve práce sociálnych vecí a rodiny SR, kde má za úlohu koordinovať koncepčnú činnosť, tvorbu strategických zámerov a legislatívnych opatrení na štátnej úrovni v oblasti zdravia a vzdelávania znevýhodnených skupín obyvateľstva. Je spoluzakladajúcou členkou Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín a stála pri vzniku  Asociácie terénnych zdravotných asistentov. V súčasnosti popri rodičovskej dovolenke pôsobí ako dobrovoľníčka v Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v programe Zdravé komunity.