Ľubomíra Slušná - Franz

V roku 1999 založila a viedla mimovládnu organizáciu ACEC – Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. ACEC pod jej vedením realizovala projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie. Od marca 2020 je jej čestnou prezidentkou.

Od začiatku svojej profesionálnej kariéry realizovala výstavy súčasného výtvarného umenia (Pezinok ’87), po roku 1989 s medzinárodným zastúpením (Common Space 1997, Neviditeľná výstava 1999, Sme na jednej lodi 2001 (s V.Popovičom), Biely pozdrav pre Bielorusko 2004 a i).

Je autorkou prezentácií Slovenska v zahraničí  (New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk a i.).

V roku 2003 založila program osvety zdravia v rómskych komunitách, Zdravé komunity, je spoluzakladateľkou medzinárodného programu Spoločne za lepšie zdravie (2010), ktoré obidva úspešne pokračujú. V roku 2004 vytvorila akreditované vzdelávacie programy zamerané na komunitný rozvoj a prácu v teréne, ktoré odvtedy absolvovali stovky obyvateľov komunít. V súčasnosti naďalej vzdeláva ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

V roku 2012 iniciovala založenie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá združuje organizácie, podieľajúce sa na riešení problematiky zdravia znevýhodnených skupín na Slovensku a je členkou jej predsedníctva.

Je autorkou ocenenia Roma Spirit (od 2009) a členkou správnej rady Via Cultura.