Ľubomíra Slušná - Franz

V roku 1999 založila a viedla mimovládnu organizáciu ACEC – Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Od marca 2020 je jej čestnou prezidentkou.

Od začiatku svojej profesionálnej kariéry realizovala autorské výstavy a projekty úspešné v národných aj medzinárodných súvislostiach (Pezinok ’87, Common Space 1997, Neviditeľná výstava 1999, Sme na jednej lodi 2001 (spolu s V.Popovičom), Biely pozdrav pre Bielorusko 2004 a i).

ACEC pod jej vedením realizovala projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie (New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk a i.).

Ľubomíra Slušná-Franz položila v roku 2003 základy programu osvety zdravia Zdravé komunity a v roku 2010 medzinárodného programu Spoločne za lepšie zdravie (spolu s P. van Hoof a E. Marušáková), ktoré úspešne pokračujú aj v súčasnosti.

V roku 2012 iniciovala založenie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá združuje organizácie, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky zdravia znevýhodnených skupín na Slovensku a je členkou jej predsedníctva.

Je autorkou projektu Roma Spirit a členkou správnej rady Via Cultura.