NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

Projekt Zdravé komunity – Advokácia je realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Hlavným cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom realizácie a podpory aktivít v oblasti humanity, vzdelávania, zdravotníctva, umenia, kultúry, manažmentu, médií, ľudských práv, ako aj na rozvoj intelektuálnej spolupráce krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. Ciele, ktoré si nadácia vytýčila, dosahuje realizáciou vlastných programov, ako aj podporou projektov iných mimovládnych organizácií registrovaných v Slovenskej republike.

www.osf.sk