Kultúrny komunikačný projekt s názvom Pozdrav pre Bielorusko 2 stavia na myšlienke spoločnej obrazovo-hudobnej prezentácie Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Výstava, ktorá sa uskutoční v dvoch mestách (Minsk a Vitebsk), by mala bieloruskej verejnosti predstaviť obraz života v členských krajinách V4 za posledných desať rokov. Štyria fotografi, vizuálni umelci, z každého štátu Vyšehradskej štvorky jeden, vytvoria veľkoplošné obrazové projekcie z vlastných – už existujúcich – fotografií, ktoré sa budú premietať paralelne v štyroch miestnostiach jednej budovy, sprevádzané hudbou, audio-záznamom, typickým pre tú-ktorú kultúru.

ACEC newsletter

Stanovisko splnomocnenca vlády Petra Polláka k pôsobeniu komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy

Zdravotný stav obyvateľov marginalizovaných rómskych osídlení sa v porovnaní s majoritnou populáciou v dôsledku nízkeho štandardu bývania, osobnej hygieny, a nedostatočného prístupu k pitnej vode  rapídne zhoršuje. Medzi najčastejšie ochorenia v rómskej populácii patria infekčné ochorenia, ktoré ohrozujú zdravie ďalších príslušníkov komunity, ale kvôli svojej vysokej nákazlivosti aj ostatné obyvateľstvo. 

 

Vzhľadom k týmto dôvodom, štát musí zabezpečiť v rizikových marginalizovaných  lokalitách výkon jednotlivých pomocných profesií ako sú asistenti učiteľa, terénni sociálni pracovníci, policajní špecialisti, ako aj komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy.

 

Rovnako navrhujeme efektívnejšie fungovanie existujúcich zdravotných asistentov, vrátane organizačného zlepšenia a prípravy na povolanie prostredníctvom vzdelávania komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy.

 

Úrad splnomocnenca sa preto podieľa na aktivitách Platformy pre podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá združuje 13 organizácií so spoločným  cieľom: zlepšiť zdravotný stav obyvateľov osád a pripraviť Návrh stabilizácie programu podpory zdravia znevýhodnených skupín v spolupráci so zástupcami MZ SR, Úradom verejného zdravotníctva,MPSVaR a ďalšími.