info

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Šafárikovo námestie 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO 31 797 580
DIČ 202 169 7337

Registračné číslo: VVS/1-900/90-15506-3

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

Číslo účtu v IBAN formáte:

SK03 1100 0000 0029 2883 5813

Zapísané v registri Ministerstva vnútra SR
Právna forma – občianske združenie – výpis z registra